Tổng số: 93
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/KH-UBND 16/01/2024 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về
02/QĐ-UBND 04/01/2024 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công
Lượt xem: 35
Tải về
03/QĐ-UBND 04/01/2024 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Đường năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về
Số 33/NQ-HĐND 29/12/2023 Nghị quyết Phát triển kinh tế - xã hội xã Hải Đường năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về
Số 34/NQ-HĐND 29/12/2023 Về việc điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công nguồn ngân sách xã Hải Đường năm 2023
Lượt xem: 17
Tải về
Số 35/NQ-HĐND 29/12/2023 Về việc phân bổ dự toán thu, chi và phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách xã Hải Đường năm 2024
Lượt xem: 31
Tải về
Số 36/NQ-HĐND 29/12/2023 Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho năm 2024 nguồn vốn ngân sách xã Hải Đường
Lượt xem: 34
Tải về
85A/TB-UBND 10/11/2023 Thông báo: Về việc công khai hóa dạng tật và mức độ khuyết tật
Lượt xem: 36
Tải về
71/QĐ-UBND 02/10/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy III/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 71
Tải về
42/QĐ-UBND 06/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách xã Hải Đường năm 2022
Lượt xem: 93
Tải về
12345678910